Formål og vedtekter

Vedtekter for styret til linjeforeningen for Byggeteknikk og Arkitektur

FAGVERKET

§1 Formål

Fagverket har til formål å gi studenter muligheten til å entre et nettverk med andre som studerer Byggeteknikk og Arkitektur, der læring, nettverksbygging og sosialt samvær står i fokus. Styret skal jobbe for å knytte kontakter mellom studenter og næringslivet gjennom bedriftspresentasjoner, utlysninger av stillinger, sponsoravtaler etc. Styret skal etter beste evne prøve å arrangere sosiale sammenkomster for alle som studerer bygg på NMBU.

§2 Medlemmer

Alle studenter ved NMBU som studerer Byggeteknikk og Arkitektur er ansett som fullverdige medlemmer av Fagverket.

§3 Stemming og stemmerett

Alle medlemmer har stemmerett under linjeforeningens generalforsamling. Under styremøter har alle styremedlemmer lik stemmerett. Om saker skal stemmes over, må det være flertall for vedtaket i saken. Om det blir 50-50 under en avstemning, har lederen en veto-rett.

§4.1 Generalforsamling

En generalforsamling skal avholdes en gang i halvåret, der innkallelse sendes ut av leder etter enighet fra resten av styret.

Innkallelsen må komme med et minimum på ti dager før generalforsamlingen.

Faste poster på generalforsamlingen er:

  • Valg av nytt styre
  • Gjennomgang og justering av foreningens handlingsplan
  • Økonomisk gjennomgang av budsjettet
  • Eventuelt andre saker som ønskes tatt opp

§4.2 Leder for generalforsamlingen

Lederen for Fagverket er også lederen av den årlige generalforsamlingen.

§4.3 Saker

Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen skal rapporteres til lederen minst 5 dager før generalforsamlingen. Disse sakene skal også informeres om til de andre styremedlemmene minst 4 dager før generalforsamlingen inntreffer.

§4.4 Valg av nytt styre

Leder og opptil to styremedlemmer velges på våren, og økonomiansvarlig og ett styremedlem velges på høsten. Alle medlemmer kan stille til valg og valget avgjøres av ordinær avstemning under generalforsamling. Begge kjønn skal være representert i styret, og kontrakt skal signeres. Om et styremedlem vil troppe av, er han/hun selv ansvarlig for å finne en erstatter som styret kan enstemmig godta.

Hvis generalforsamlingen eller årsmøtet ikke klarer å fylle de verv som står til valg, kan styret ved kvalifisert flertall (2/3) få myndighet til å fylle vervet. 

§5 Vedtektsendring

Vedtektsendringer kan kun vedtas med 2/3 flertall på generalforsamlingen og endringen må stå på sakslisten.

§6 Stemming over ordinære saker

Vedtak av ordinære saker på møter vedtas med flertallsstemming av oppmøtte medlemmer.

§7 Ordinærmøte

Kan justere/endre årsplanen og gjøre endringer på budsjettet. Andre saker og foretak kan også tas opp under møtet.

§8 Signaturrett

Styreleder og økonomisk ansvarlig i Fagverket har hver for seg signaturrett på vegne hele styret. Det må være flertall i styret for benyttelse av signaturrett.

§9 Økonomi

–          Det er forbudt å ta opp lån, samt låne ut penger.

–          Fagverket har lov til å ta imot gaver og donasjoner.

–          Man skal ha minimum 20 000 kroner på konto som en sikkerhetsmargin.

–          Styret kan bruke den kapitalen de selv har tjent inn, samt 50% av midlene som står på konto, så lenge sikkerhetsmarginen opprettholdes.

–          Under oppstartsfasen skal styret ha muligheten til å se bort ifra sikkerhetsmarginen. Så fort Fagverkets kapital overstiger 10 000 kroner, skal sikkerhetsmarginen tre i kraft.

–          Styret samtykker at økonomiansvarlig skal disponere konto, hvor styremedlemmene har innsyn til kontoen og kan kontrollere transaksjoner.

§10 Styret

Foreningen ledes av et styre på fem, leder, økonmiansvarlig, bedriftsansvarlig, sosialt ansvarlig og markedsføringsansvarlig.

Leder: Som leder i Fagverket har man et overordnet ansvar for at alle oppgaver blir utført på best mulig måte. Man skal koordinere og fordele oppgave, og passe på at alle har kontroll over sitt ansvarsområde. I starten av sin periode som leder har man ansvaret for å bytte passord på alle brukerkontoer Fagverket innehaver.

Økonomiansvarlig: Fører regnskapet til Fagverket over et år. Hovedoppgavene til økonomiansvarlig er:

– Føre et ryddig og oversiktlig regnskap.

– Etter beste evne sette opp et budsjett for neste semester.

– Disponere Fagverket sin konto og er innehaver av Fagverket sitt bankkort.

– Betale regninger for Fagverket.

Bedriftsansvarlig: Holde kontakt med næringslivet, og aktivt lete etter potensielle sponsorer og samarbeidspartnere.

Sosialt ansvarlig: Ansvarlig for at arrangementer gjennomføres, og at vi stiller mannsterke på arrangementer.

Markedsføringsansvarlig: Ansvar for å promotere Fagverket og dets arrangementer via sosiale medier og e-post.

Alle styremedlemmer skal samarbeide og aktivt delta i arrangementer.

§11 Erstatning av styremedlem

Dersom et styremedlem ikke når kravene som stilles i kontrakten, skal det holdes et møte hvor det blir diskutert om vedkommende skal erstattes. Vedkommende må varsles og ha mulighet til å forsvare seg på dette møtet. Ved enstemmig enighet blant de resterende styremedlemmene, skal vedkommende erstattes. Styret står da fritt til å velge et nytt styremedlem.

§12 Ved oppløsning

Om linjeforeningen blir oppløst, skal resten av pengene gis til Samfunnet i Ås.

Oppdatert: 13.10.2021

Reklame